Höstmötesprotokoll

Höstmötesprotokoll

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
fre 03.11.2017 - mån 31.12.2018

HÖSTMÖTESPROTOKOLL

Tid. Torsdagen den 26.10.2017 kl. 18.00

Plats. HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad

Närvarande: 40 personer

§ 1. Höstmötet öppnas.
Föreningens ordförande Bo Forsman öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för höstmötet.
Till ordförande valdes Bo Forsman, till sekreterare Bo-Erik Haglund.

§ 3. Konstaterande av att höstmötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Konstaterades

§ 4. Val av två protokolljusterare.
Till protokolljusterare valdes Ann-Sofi Söderman och Svante Lindvall.

§ 5. Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Gustav Strömberg och John-Erik Furu.

§ 6. Dagordningen för höstmötet.
Godkändes enligt föredragningslistan

§ 7. Val av styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.
Styrelsemedlemmar valda för 2018
John-Erik Furu
Ann-Sofie Söderman (Anneli Andersson)
Margit Hemgård
Helge Nyman
Lisbeth Fagernäs
Karl-Johan Vikström
Rose-Marie Lillmangs

Styrelsemedlemmar valda för 2018 – 2019
Per-Erik Finne
Svante Lindvall (Majlen Forsman)
Bo Forsman
Bengt Björkskog
Bo-Erik Haglund
Ulla Wannäs

§ 8. Behandlas och godkännes budgeten för år 2018.
Intäkter 5425 €
Kostnader 5425 €

§ 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för år 2018.
En eventuell höjning till 18 € enligt distriktets anvisningar för år 2018.
Om distriktets höjning inte blir av står medlemsavgiften fast vid 16 €

§ 10 Behandlas och Godkännes verksamhetsplan för år 2018.

VERKSANHETSPLAN FÖR ÅR 2018

ALLNÄNT
Föreningen stöder med sin organisation det verksamhets-syfte som omfattas av Kust-Österbottens Hjärtdistrikt r.f. och Finlands Hjärtförbund r.f att,
- Befrämja hälsosamt levnadssätt som kan förebygga hjärt-och kärlsjukdomar.
- Bidra till att bekämpa dessa sjukdomar.
- Sträva till att minska skador, förorsakade av nämnda sjukdomar, genom att redan insjuknade patienter rehabiliteras så väl som möjligt.
- Föreningen följer aktivt med utvecklingen vid Vasa centralsjukhus.

ORGANISATION
Föreningens verksamhetsområde omfattar staden Jakobstad och kommunerna Pedersöre och Larsmo.
Föreningen har sitt kansli vid HötorgCentret, Rådhusgatan 12.

MÖTEN
Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls i mars månad och höstmötet hålls i november. Föreningens styrelse och kommittèr håller möten vid behov.

EKONOMI
Föreningens verksamhet finansieras huvudsakligast med adressförsäljning, medlemsavgifter, samt med lotteriförsäljning vid månadsmöten.


§ 11. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvode för 2018.
Mot faktura.

§12. Val av två verksamhetsgranskare och ersättare.
Till verksamhetsgranskare valdes Georg Hannus och Nils-Olof Karell.
Till ersättare valdes Marita Finström

§ 13. Val av representanter till Hjärtdistriktets möten.
Till hjärtdistriktets ordianrie möten återvaldesvaldes
Lisbeth Fagernäs
Bo-Erik Haglund
Karl-Johan Vikström
Helge nyman
John-Erik Furu
Ulla Wannäs
Bo Forsman
Bengt Björkskog

§ 14-17 Beslöts att överföra dessa val till styrelsen

§ 18. Beslutes om dagsersättningarnas storlek för 2018.
Dagsersättningarnas storlek fastslogs som tidigare 10 € / vårddygn om man är intagen på sjukhus för hjärtbesvär.

§ 19. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden har inkommit för behandling.


Mötets avslutande Mötet avslutas kl. 18,30


Bo Forsman ordförande Bo-Erik Haglund sekreterare

Jakobstad i november 2017
Styrelsen

Protokollet justerat och godkänt

Jakobstad 03.11.2017

Ann-Sofi Söderman protokolljust. Svante Lindvall protokolljusterare