Höstmötesprotokoll

Höstmötesprotokoll

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 11.12.2019 - tors 30.04.2020
Höstmötesprotokoll

Tid. Torsdagen den 28.11.2019 kl. 18.00

Plats. HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad

Närvarande: 48 personer

§ 1. Höstmötet öppnas.
Föreningens ordförande Bo Forsman öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Val av ordförande för höstmötet.
Till ordförande för höstmötet valdes Bo Forsman.

§ 3. Val av sekreterare för höstmötet.
Till sekreterare för höstmötet valdes Bo-Erik Haglund.

§ 4. Val av två protokolljusterare.
Till protokolljusterare valdes Svante Lindvall och Bengt Björkskog.

§ 5. Dagordningen för höstmötet.
Godkändes enligt föredragningslistan.

§ 6. Konstaterande av att höstmötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Konstaterades och godkändes.

§ 7. Val av ordförande för åren 2020 – 2021.
Bo Forsman återvaldes enhälligt till ordförande för åren 2020 – 2021.

§ 8. Val av styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.
Styrelsemedlemmar valda för 2020.
Återvaldes:
Bo Forsman, Svante Lindvall, Bengt Björkskog, Ulla Wannäs,
Bo-Erik Haglund och Anneli Blomström för Per-Erik Finne.

Styrelsemedlemmar valda för 2020 -2021
Bo Forsman, Svante Lindvall, Bengt Björkskog, Ulla Wannäs,
Bo-Erik Haglund, Anneli Blomström, John-Erik Furu, Ann-Sofie Söderman, Helge Nyman, Lisbeth Fagernäs och Rose-Marie Lillmangs.

§ 9. Val av representanter till Hjärtdistriktets ordinarie möten ( höst och
vårmöten)
Höstmötet beslöt att styrelsen väljer representanter till Hjärtdistriktets ordinarie möten.

§ 10 Behandlas verksamhetsplanen för 2020.
Verksamhetsplanen godkändes med tillägget att all motions och övrig verksamhet i föreningen är försäkrat av Finlands Hjärtförbund r.f. i Lokal Tapiola
Se bilagan verksamhetsplan för år 2020.

§ 11. Beslutes om medlemsavgiftens storlek för år 2020.
Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad 18.00 €

§ 12 Behandlas budgeten för 2020
Budgeten presenterades av föreningens kassör som godkändes.
Se bilagan Budget för 2020.

§ 13. Beslutes om dagsersättningarna för 2020
Beslöts att dagsersättningarna förblir oförändrat 10 €/ dygn då hjärt-patienten är intagen på sjukhus för hjärtbesvär.

§14. Beslutes om verksamhetsgranskarnas arvode.
Beslöts att verksamhetsgranskarnas arvode betalas ut mot faktura.

§ 15. Val av två Verksamhetsgranskare och en ersättare.
Till Verksamhetsgranskare återvaldes Georg Hannus och Marita Finström.
Till ersättare valdes Margareta Myrskog.

§ 16. Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden behandlades.

§ 17. Höstmötet avslutas.
§ Ordföranden avtackade mötesdeltagarna och avslutade höstmötet kl. 18.25.


____________________ ___________________________
Bo Forsman ordförande Bo-Erik Haglund sekreterare


Protokollet justerat och godkänt


Jakobstad _________________


________________________ _______________________
Svante Lindvall Bengt Björkskog