Höstmötesprotokoll

Höstmötesprotokoll

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
ons 11.12.2019 - tors 30.04.2020

Höstmötesprotokoll


Tid. Torsdagen den 28.11.2019 kl. 18.00


Plats. HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad


Närvarande: 48 personer


§ 1. Höstmötet öppnas.

Föreningens ordförande Bo Forsman öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.


§ 2. Val av ordförande för höstmötet.

Till ordförande för höstmötet valdes Bo Forsman.


§ 3. Val av sekreterare för höstmötet.

Till sekreterare för höstmötet valdes Bo-Erik Haglund.


§ 4. Val av två protokolljusterare.

Till protokolljusterare valdes Svante Lindvall och Bengt Björkskog.


§ 5. Dagordningen för höstmötet.

Godkändes enligt föredragningslistan.


§ 6. Konstaterande av att höstmötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Konstaterades och godkändes.


§ 7. Val av ordförande för åren 2020 – 2021.

Bo Forsman återvaldes enhälligt till ordförande för åren 2020 – 2021.


§ 8. Val av styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

Styrelsemedlemmar valda för 2020.

Återvaldes:

Bo Forsman, Svante Lindvall, Bengt Björkskog, Ulla Wannäs,

Bo-Erik Haglund och Anneli Blomström för Per-Erik Finne.


Styrelsemedlemmar valda för 2020 -2021

Bo Forsman, Svante Lindvall, Bengt Björkskog, Ulla Wannäs,

Bo-Erik Haglund, Anneli Blomström, John-Erik Furu, Ann-Sofie Söderman, Helge Nyman, Lisbeth Fagernäs och Rose-Marie Lillmangs.


§ 9. Val av representanter till Hjärtdistriktets ordinarie möten ( höst och

vårmöten)

Höstmötet beslöt att styrelsen väljer representanter till Hjärtdistriktets ordinarie möten.


§ 10 Behandlas verksamhetsplanen för 2020.

Verksamhetsplanen godkändes med tillägget att all motions och övrig verksamhet i föreningen är försäkrat av Finlands Hjärtförbund r.f. i Lokal Tapiola

Se bilagan verksamhetsplan för år 2020.


§ 11. Beslutes om medlemsavgiftens storlek för år 2020.

Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad 18.00 €


§ 12 Behandlas budgeten för 2020

Budgeten presenterades av föreningens kassör som godkändes.

Se bilagan Budget för 2020.


§ 13. Beslutes om dagsersättningarna för 2020

Beslöts att dagsersättningarna förblir oförändrat 10 €/ dygn då hjärt-patienten är intagen på sjukhus för hjärtbesvär.


§14. Beslutes om verksamhetsgranskarnas arvode.

Beslöts att verksamhetsgranskarnas arvode betalas ut mot faktura.


§ 15. Val av två Verksamhetsgranskare och en ersättare.

Till Verksamhetsgranskare återvaldes Georg Hannus och Marita Finström.

Till ersättare valdes Margareta Myrskog.


§ 16. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden behandlades.


§ 17. Höstmötet avslutas.

§ Ordföranden avtackade mötesdeltagarna och avslutade höstmötet kl. 18.25.


____________________ ___________________________

Bo Forsman ordförande Bo-Erik Haglund sekreterare


Protokollet justerat och godkänt


Jakobstad _________________


________________________ _______________________

Svante Lindvall Bengt Björkskog