Utdrag ur Konstituierande styrelsemötesprotokollet 16.01.2020

Utdrag ur Konstituierande styrelsemötesprotokollet 16.01.2020

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
tis 28.01.2020 - tors 31.12.2020

Konstituerande styrelsemötesprotokoll


Tid: Torsdagen den 16.01.2020 kl. 18:00


Plats: HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad


Närvarande: Bo Forsman, John-Erik Furu, Helge Nyman, Lisbeth Fagernäs, Svante Lindvall, Ann-Sofi Söderman, Bengt Björkskog, Anneli Blomström, Rose-Marie Lillmangs och Bo-Erik Haglund.


Frånvarande: Ulla Wannäs.


Enligt tidigare praxis fotograferades 2020-års styrelse före sammanträdet.


§ 1. Sammanträdet öppnas.

Ordförande Bo Forsman öppnade sammanträdet och hälsade ledamöterna välkomna.


§ 2. Konstaterande av att sammanträdet är stadgeenligt sammankallat och

beslutfört

Konstaterades att mötet är lagenligt sammankallat och beslutför.


§ 3. Dagordningen för sammanträdet.

Godkändes enligt föredragningslista.

Tillägg under övriga ärenden.


§ 4. Val av viceordförande för 2020

Till föreningens viceordförande för år 2020 återvaldes Bengt Björkskog.


§ 5. Val av sekreterare för år 2020.

Till sekreterare för år 2020 valdes Anneli Blomström som är ny i styrelsen. Tidigare sekreteraren Bo-Erik Haglund blev medlems- och webb ansvarig.


§ 6. Val av kassör för år 2020

Rose-Marie Lillmangs återvaldes till kassör för år 2020.


§ 7. Val av medlemmar till arbetsutskottet för år 2020

Till medlemmar i arbetsutskottet återvaldes Bo Forsman, Bengt Björkskog och Bo-Erik Haglund.


§ 8. Val av medlemmar till testamentskommittén för år 2020.

Till medlemmar i testamentkommittén återvaldes Bo Forsman, Rose-Marie Lillmangs och Svante Lindvall.


§ 9 Val av sammankallare till damkommittén för år 2020

Till damkommitténs sammankallare återvaldes Lisbeth Fagernäs, samt Ann-Sofie Söderman.


§ 10. Val av festkommitté för år 2020

Till festkommittén valdes Ulla Wannäs sammankallare samt Svante Lindvall och Nina Furu


§ 11. Val av resekommitté för år 2020

Till resekommittén valdes Bo Forsman sammankallare, samt Guy Wannäs och Bo-Erik Haglund.


§ 12. Val av motionsansvarig för år 2020

- För sammanställning av motionspoängerna från de olika

motionsgrupperna valdes Lisbeth Fagernäs.

- för vattengympagrupperna John-Erik Furu.

- för stavgångsgruppen Svante Lindvall.

- för hjärtgympa som går i Arbets regi Gustav Strömberg.


§ 13. Val av ansvarig för hjärtkurserna för år 2020

Till ansvarig för hjärtkurserna återvaldes Helge Nyman.


§ 14. Val av kondoleansadressförvaltare för år 2020.

Till kondoleansadressförvaltare återvaldes Ulla Wannäs.


§ 15. Övriga ärenden.

Rapport från Café Malmia: Bengt Björkskog.


En garantisumma på 23,400 € som har varit placerad i Andelsbanken har nu lyfts och betalats in på föreningens konto den 02.01.2020.


Enligt Bengt Björkskog skall ekonomin vara hyggligt bra för Café Malmia. Personalen trivs och arbetet går enligt uppgjort schema.


Beslöts att det traditionella kyrkobesöket i år går eventuellt till Munsala eller Jeppo kyrka på Kristehimmelsfärdsdag den 21 maj.


Dejoureringslista vid kansliet uppgjordes.


Månadsmötesdatumen:

Månadsmöten i HötorgCentret, sista torsdagen i varje månad förutom sommarmånaderna godkändes.


Hjärtveckan 03-10.05.2020. Återkommer till den vid ett senare tillfälle.


Beslöts att planera en dagsresa till Sydösterbotten under våren.


Dejourering vid Olkapunkten vid VCS den 06.04 2020 kl. 13 – 15.

Återkommer till detta vid ett senare tillfälle.


Till Vasa Teater har reserverats 40 biljetter till den 07.02.2020.

Pris 27 €/ pers. Deltagare betalar 37 € för biljett och buss, mat på något trevligt ställe kommer till.


Beslöts att vi reserverar Ekmans buss som kostar 445 €.


Start kl. 15.20 från busstationen. Se minneslistan i Ot. Vi får en guidat runda före teaterföreställningen på Vasa Teater.


Bengt Björkskog föreslog att vi borde bilda en valberedningskommitté för framtida styrelseplatser.

Mötet beslöt att Bengt Björkskog är sammankallare, övriga medlemmar Guy Wannäs och Bo-Erik Haglund. En kvinna borde vi också få med vi ett senare tillfälle.


Inbjudan för två personer till H-huset vid VCS. Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3. Den 23.01.2020 kl. 14.30 – 16.00.

Presentation av H-huset.


Inbjudan av Oravais trafik till en Tallin resa. Antecknas för kännedom.


Verksamhetsledaren Bodil Kantola har ny telefon, 044-2408178 för kännedom.


§ 17. Styrelsesammanträder avslutas.

Styrelsesammanträdet avslutades kl. 19.45


Bo Forsman ordförande. Bo-Erik Haglund sekreterare.