Vårmötesprotokoll

Vårmötesprotokoll

Arr.: 
Jakobstadsnejdens Hjärtförening
Tid: 
tors 03.05.2018 - mån 31.12.2018

Vårmötesprotokoll

Tid. Torsdagen den 22.03.2018 kl. 18.00

Plats HötorgCentret Rådhusgatan 12 i Jakobstad

Närvarande: personer 48

§ 1. Vårmötet öppnas.
Föreningens ordförande Bo Forsman öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Ordföranden utlyste en tyst minut och tände ett ljus för våra bortgångna medlemmar under året.

Bo Forsman välkomnade kvällens gästföreläsare Museichefen Carola Sundqvist som föreläste om gamla byggnader i centrala Jakobstad.

§ 2. Val av ordförande för vårmötet.
Till ordförande för mötet valdes Gustav Strömberg

§ 3. Val av sekreterare.
Till sekreterare för mötet valdes föreningens sekreterare Bo-Erik Haglund.

§ 4. Val av två protokolljusterare.
Till protokolljusterare valdes Svante Lindvall och Bengt Björkskog

§ 5. Dagordningen för mötet.
Godkändes enligt föredragnings listan.

§ 6. Konstaterande av att vårmötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
Konstaterades och godkändes.

§ 7. Behandlas verksamhetsberättelsen, och bokslutet som styrelsen fram-
lägger, samt revisorernas utlåtande.

Sekreteraren visade och läste upp 2017-års verksamhetsberättelse som vårmötet godkände.
Se bilaga 1.

Kassören Rose-Marie Lillmangs presenterade bokslutet för år 2017 som godkändes med ett underskott på 4 074,57 €
Se bilaga 2

Fondens dagsvärde 31.12.2017 58 223,28 €
Se bilaga 3.

Kassören Rose-Marie Lillmangs läste upp verksamhetsgranskarnas utlåtanden som vårmötet godkände.


§ 8. Beslutes om godkännande och fastställande av bokslutet för år 2017
Vårmötet godkände och fastställde bokslutet för år 2017 utan anmärkningar.

§ 9. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisnings-skyldiga rörande verksamhetsperiodens räkenskaper.
Vårmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisnings-skyldiga rörande verksamhetsperioden år 2017.

§ 10. Handlägges i kallelsen till mötet nämnda ärenden.
Inga ärenden har inkommit angående vårmötet.
Se hemsidan www.hjarta.fi

§ 11. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20,20Gustav Strömberg ordförande Bo-Erik Haglund sekreterare
Protokollet justerat och godkänt

Jakobstad 13.04.2018.

Svante Lindvall protokolljust.. Bengt Björkskog protokolljust.